תנאים כלליים ומידע להזמנות באתר. סולו איטליה בע"מ. ח.פ. 513041848

מזמין יקר,

התנאים והגבלות האחריות המפורטים להלן, יחד עם פרטי ההזמנה והמידע המהותי שבה (וכן שוברים למלון ו/או השכרת הרכב, ו/או חוברת המארגן של הטיול ו/או חבילת הנופש וכו') מהווים לבדם את תנאי ההתקשרות בין המזמין והנוסעים שבהזמנה, לבין סולו איטליה בע"מ במסגרת ההזמנה.

פרטי החברה:

סולו איטליה בע"מ, ח.פ 513041848

מגדלי בסר 2, דוד בן גוריון 1, בני ברק, 5245136

טל: 03-6753131, פקס: 03-6704343

דוא"ל:  [email protected]

(להלן: "סולו איטליה")

הוראות כלליות והגדרות:

סולו איטליה בע"מ הינה סוכנות נסיעות, שעיקר פעילותה בהצעת שירותי תיירות באיטליה לקהל הרחב. כל השירותים שמציעה סולו איטליה נרכשים מספקי שירותים שונים כדוגמת: חברות תעופה, ספקי שירותי קרקע שונים, בתי מלון, חברות השכרת רכב ואוטובוסים, מסעדות, מדריכים מקומיים וכו' אשר מארגנים בעצמם את השירותים.

סולו איטליה איננה מספקת בפועל בעצמה אף אחד מן השירותים הכלולים במוצרים השונים ומשמשת כמקשרת ומתווכת בלבד בין הנוסעים לבין ספקי השירותים.

סולו איטליה מתחייבת כלפי המזמין לבצע את ההזמנה במיומנות ולמסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא, כפי יכולתה, את התאמת ההזמנה למבוקש.

בכפוף להוראות הדין, סולו איטליה לא תהיה אחראית לתקלות ו/או שיבושים בלתי צפויים אם יחולו, מלאים ו/או חלקיים, באספקת השירותים ואשר אינם בשליטתה, לרבות לעניין אי מילוין של בקשות מיוחדות של המזמין שאושרו מראש, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה או שיבוש של ממש,  או אם אירעה תקלה בשל מעשה או מחדל של סולו איטליה. אין באמור בתנאי התקשרות אלו כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן.

סולו איטליה אינה אחראית לנזקים הנגרמים לנוסע כגון נזקי גוף, מחלות, נזק למטען ו/או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לנוסע במהלך טיסה ו/או שהייה בחו"ל, עקב תאונה, מעשה אלימות, שוד, גניבה, אשפוז, הריון- בכפוף למדיניותה של כל חברת תעופה זו או אחרת, הוצאות רפואיות, אובדן מטען ו/או מסמכים ו/או כרטיסי טיסה.

"ספק שירות" – עליהם מנויים: סיטונאי תיירות שונים המארגנים את שירותי הנסיעות, חברות תעופה, בתי מלון, חברות שייט, ספקי השירותים בחו"ל, חברות השכרת רכב, נותני שירותים מיוחדים כגון השכרת וילות, מכוניות וכו'.

"סוכן מקומי בחו"ל"- ספק זר המספק בפועל לספקי השירותים את שירותי הקרקע והתיירות בארץ היעד ומטפל עבור ספקי השירותים בנוסעים בעת השהייה בחו"ל. פרטי הסוכן המקומי ו/או ספק השירות בחו"ל יופיעו על גבי השובר שיונפק לנוסע ע"י סולו איטליה ו/או האתר וניתן לפנות אליו בכל בעיה או תקלה.

"מארגן" – ספק של טיסות שכר, החוכר מטוסים ו/או קיבולת מושבים בטיסה/טיסות מחברת תעופה ו/או מברוקר טיסות ומציע אותם למכירה בהתאם לרישיון הפעלת טיסות שכר שברשותו.

1.  טיסות

1.1 הטיסות עשויות להיות גם טיסות שכר או טיסות LOW COST וטיסות שונות עשויות להתבצע הן ע"י חברות תעופה סדירות או צ'רטר או LOW COST וחלות עליהן הוראות הדין החל על טיסות ותנאי המוביל האווירי הרלבנטי.

1.2 פרטי הטיסות עשויים להשתנות לאחר ביצוע ההזמנה, לרבות מבחינת מועדים, מדיניות חברת התעופה, זהות המוביל האווירי.

1.3 האחריות לעיכובים, שינויים ו/או ביטולים, אבדן ו/או עיכוב בהובלת נוסעים ו/או כבודה חלה עפ"י כל דין על חברת התעופה ו/או המארגן בהתאם לנסיבות הספציפיות. הטיסות מבוצעות ע"י המוביל האווירי בהתאם לתנאיו ואחריותו, לרבות אחריות בלבדית לאיחורים, הקדמות, עיכובים, שינויים, ביטולים ואובדן או נזק לכבודה. תשומת ליבך מופנה לפרטי הטיסה שעודכנו בכרטיס הטיסה ולתנאים הכלליים בכרטיס ו/או המופיעים באתר האינטרנט של חברת התעופה המחייבים את חברת התעופה.

1.4 אנו ממליצים להתקשר למשרדנו לסוכן הנסיעות המטפל, יום לפני הטיסה על מנת לוודא שלא חל שינוי כלשהו.

1.5 אנו ממליצים למזמין להשאיר פרטי התקשרות וכן לעדכן פרטים אלו טרם הנסיעה, ככל ויש צורך בכך, כולל מספר טלפון בחו"ל, על מנת שנוכל לעדכן על שינויים שיימסר וע"י חברת התעופה.

1.6 במקרה של בקשה מיוחדת של המזמין, תפעל סולו איטליה להעברת הבקשה לספקי השירותים או לחברת התעופה (ברכישה ישירות של סולו איטליה מחברת התעופה), אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי המזמין למילוי הבקשה המיוחדת, אלא אם אושר למזמין בכתב כי בקשתו תקוים. כאשר בקשה מיוחדת נוגעת לדרישות חיוניות מפאת צרכיו הייחודיים של המזמין, תבדוק סולו איטליה מול ספקי השירותים השונים או חברת התעופה (ברכישה ישירות של סולו איטליה מחברת התעופה) האם ניתן לקיים את הבקשה ו/או באילו תנאים ותמסור למזמין הודעה על תוצאות הבדיקה טרם מתן אישור סופי להזמנה. מילוי הבקשות הינו באחריות ספקי השירותים או חברות התעופה בלבד.

1.7 חובה על מזמינה להביא לידיעת סולו איטליה כי היא הרה, קודם לביצוע ההזמנה באמצעות טלפון או דוא"ל. בכל מקרה לפי דרישת ספקי השירותים וחברות התעופה, נשים בהריון החל משבוע 24 ואילך חייבות להתייצב לכל טיסה כשבידן אישור רפואי עדכני מטעם גניקולוג, ערוך בשפה האנגלית, על תקינות ההיריון ואי מניעה לעלות לטיסה. הגעה לטיסה ללא אישור כאמור לעיל עלולה לגרום לסירוב חברת התעופה להטיס את הנוסעת. נשים בהריון של 27 שבועות ומעלה אינן רשאיות להתקבל לטיסה. בכל מקרה של הזמנה לטיסה של נוסעת הרה יש לוודא מראש את תנאי חברת התעופה הרלבנטית.

1.8 מחיר כרטיס הטיסה לתינוק מתחת לגיל שנתיים הינו ללא זכאות למושב ואינו מקנה זכות לעריסה, מטען ו/או שירות כלשהו הניתן ע"י חברת התעופה.

1.9 חובת התייצבות בדלפק חברת התעופה בשדה התעופה 3 שעות מראש.

1.10 חובה לאשרר את הטיסה חזרה 72 שעות לפני מועד הטיסה חזרה.

1.11 האמור לעיל אינו מונע מן המזמין כל תרופה עפ"י הדין כנגד ספקי השירותים ו/או חברת התעופה בגין שינוי, לרבות במקרה בו הדין מאפשר ביטול עסקה.

2.          בתי מלון

2.1 פרטי המלון המבוקש הינם בגדר בקשה בלבד וסולו איטליה אינה מחויבת בהם כל עוד לא התקבל אישורו הסופי של ספק השירותים. במידה ושונה המלון לאחר קבלת האישור יהיה רשאי הנוסע לבטל תוך 24 שעות את הזמנתו ללא דמי ביטול.

2.2 בתי המלון מדורגים בהתאם להגדרת משרד התיירות המקומי ו/או ספקים מקומיים ואינם זהים ברמתם ולא ניתנים להשוואה למלונות באותה דרגה בכל מקום אחר בעולם.

2.3 במידה של בקשה מיוחדת נדאג להעבירה לספק בחו"ל, אולם לא תהיה התחייבות מסולו איטליה כלפי הלקוח למילויה ורק לאחר אישורו של הספק מחו"ל, יינתן אישור בכתב על כך. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות ללקוח בשל צרכיו הייחודיים, תבדוק סולו איטליה מול ספק השירות אם ניתן לקיים את בקשתו ותמסור ללקוח הודעה על תוצאות בדיקתה טרם אישורה הסופי של ההזמנה.

2.4 האחריות על תחזוקה, תקינות מתקני המלון וכן על שיבוץ החדרים הינה באחריות המלון ו/או ספקי השירותים. סולו איטליה איננה יכולה להבטיח מראש דרישת לקוח למיקום חדר, לא בצד או אגף מסוים במלון או בקומה מסוימת או עם דלת מקשרת או חדרים סמוכים. קבלת חדרים במלון נעשית עפ"י המצאי הקיים (run of the house) . סולו איטליה אינה אחראית להפעלת מערכות המלון, לרבות מערכת מיזוג האוויר לרבות הפעלה חלקית, גם אם צוין בתאור המלון כי הוא מצויד במערכת מיזוג אוויר ו/או מערכת אחרת, אלא אם ידעה על כך מראש או שדווחה על כך ע"י בית המלון ו/או ספק השירותים כי הנ"ל לא יופעלו במהלך שירותו של המזמין בחו"ל ו/או כי תבוצע הפעלה חלקית כל מערכת ו/או מתקן במלון, לרבות מערכת מיזוג אוויר ולא דיווחה על כך למזמין. זמינות, איכות, טיב השירותים והמזון הניתנים במלון אינם בשליטת סולו איטליה ואינם באחריותה אלא באחריות המלון..

2.5 הנהלת המלון רשאית בכל עת לסגור זמנית מתקן/מתקנים או להפסיק מתן שירות כלשהו ואין לסולו איטליה אחריות לנ"ל.

2.6 שירותים שונים המוצעים לעיתים ע"י המלון כמו: חנייה, שירותי אינטרנט ופקס, טלוויזיה, סרטים בתשלום, כספת, מיני בר, סאונה, מסאג', חדר כושר, מגרשי טניס, ספורט ימי, מגבות בבריכות שחייה, שמשיות, סיורים ו/או טיולים וכו' ניתנים תמורת תשלום נוסף במלון. על המזמין לוודא זאת בעת שהותו במלון. שימוש ו/או צריכת שירותים נוספים מהמלון הינה התקשרות ישירה בין המזמין למלון ו/או לספק השירותים ואינה חלק מהזמנה זו. לא יתקבלו תלונות במקרים של דרישות תשלום מהנוסע ו/או המזמין ע"י המלון ו/או ספק השירותים.

2.7 סולו איטליה אינה אחראית במקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/או בנייה ו/או עבודות תחזוקה במלון ו/או באזור המלון, למעט במקרה בו היה ברשותה מידע לגבי הנ"ל והמידע לא נמסר על ידה לנוסע.

2.8 שעות הכניסה למלון בדרך כלל בשעה 15:00 ועזיבה בשעה 11:00

2.9 חדר זוגי – מיטה זוגית אחת או 2 מיטות נפרדות. חדר ל-3 הינו בד"כ חדר זוגי עם תוספת של ספה נפתחת או מיטה מתקפלת. חדר ליחיד עשוי להיות חדר קטן יותר מהרגיל. בקשה למיטת תינוק לחדר הינה בגדר בקשה בלבד וביצועה באחריות המלון ובהתאם לאפשרויותיו. מלונות רבים גובים תשלום נוסף בגין מיטת תינוק המשולם ישירות למלון.

2.10 במידה והמזמין מבקש להגיע למלון בשעה מאוחרת (לאחר 16:00) עליו לקבל אישור בכתב על כך. רצוי להודיע מראש למלון על הגעה מאוחרת לאחר 16:00. הגעה מאוחרת למלון, עזיבה מוקדמת של המלון עשויים להביא להפסדי ארוחות מסוג שונה וזאת בהתאם למדיניות המלון ובאחריותו.

2.11 מס תיירות בבתי מלון באיטליה: באיטליה קיים מס מקומי על תיירים הלנים בבתי מלון. עלות המס משתנה מעיר לעיר. גובה המס מחושב לפי רמת בתי המלון ומספר לילות לאדם. לא ניתן לגבות את המס בארץ אלא בתשלום ישירות בבתי המלון באיטליה. המס אינו נכלל במחיר העסקה.

3. כלכלה במלון

RO – לינה ללא ארוחות.

BB – ארוחת בוקר.

HB – ארוחת בוקר וארוחת ערב או ארוחת צהריים

FB – בוקר, צהריים, ערב.

4. השכרת רכב

4.1 לכל חברת השכרה גיל מינימום וגיל מקסימום שונה, לכן על המזמין לציין מי אמור לנהוג ומה גילו של כל נהג, כך נוכל להזמין מחברת השכרת הרכב שכירות מתאימה.

4.2 חובה להצטייד ברישיון נהיגה בינלאומי וברישיון נהיגה ישראלי בתוקף של הנהג, לא ניתן להסתפק באחד מהם בלבד.

4.3 חובה להצטייד בכרטיס אשראי בינלאומי על שם הנהג ולהציגו בעת קבלת הרכב, יש קבוצות רכב אשר מחייבות 2 כרטיסי אשראי בינלאומיים על שם הנהג.

4.4 על המזמין לקרוא היטב את תנאי ההשכרה, מומלץ לעשות ביטוחי ביטול השתתפות עצמית מקיפים וזאת על מנת למנוע תשלום בעת נזק או גניבה של הרכב.

4.5 על המזמין לקבל אישור בכתב על בקשות מיוחדות.

4.6 על המזמין לוודא לאלו ארצות מותר להיכנס עם הרכב.

4.7 מחיר ההשכרה בד"כ לא כולל אגרות כבישים, כסאות לילדים, גגון, מערכת ניווט, צמיגי חורף, שרשראות שלג וכו'.

4.8 הזמנת רכב שכור איננה יכולה להיות לדגם רכב מסוים וחברות השכרת הרכב אינן מתחייבות לדגם רכב מסוים אלא לאחד מן הרכבים שבקבוצת הרכב המוזמנת, לפי שיקול דעתן ומצאי קיים. אין להסתמך על דוגמת הרכב המוצגת ע"י חברת ההשכרה אלא על קבוצת הרכב אליה הוא שייך.

5. טיולים מאורגנים

5.1 מסלול הטיול, כולל סדר הימים ואתרי הביקור מתארים את אתרי הביקור הכלולים בטיול אך לא בהכרח את סדר ביצוע הטיול, סדר הימים והביקורים, אשר עשויים להשתנות, בהתאם לשיקול דעתם של ספקי השירותים השונים או מדריך הטיול בהתאם לאילוצים בביצוע הטיול בפועל.

5.2 לא מומלץ לערוך תכנית שאינה חלק אינטגרלי מהטיול וזאת עקב אפשרות של שינוי במסלול.

5.3 אין החזר או פיצוי על חלק מהטיול בעקבות אי רצונו של המזמין להשתתף בו.

5.4 הטיולים מפורטים פתוחים להרשמה לכלל הציבור הרחב ללא הגבלת גיל אלא אם צוין במפורש אחרת. סולו איטליה איננה מתחייבת שתהיה התאמה בין המשתתפים בטיול לרבות לעניין גיל המשתתפים והיא איננה מעמידה קריטריונים מוקדמים להרשמה לטיול.

5.5 תחבורה יבשתית הכלולה בטיול מתבצעת בדרך כלל באמצעות אוטובוסים על פי הסטנדרטים המקומיים.

5.6 רשימת בתי המלון תימסר מספר ימים לפני יציאת הטיול, הרשימה יכולה להשתנות עקב אילוצים שונים. בכל מקרה של שינוי בית המלון, אזי המלון החילופי יהיה ברמה מקבילה. אין התחייבות ללינה במרכזי ערים או במקום כלשהו והדבר כפוף לשיקולים הכרוכים בהפעלת הטיול. תיתכן לינה מחוץ לעיר או באזור העיר, או בעיר סמוכה לזו שמצוינת במסלול הטיול.

5.7 בקשות מיוחדות –יש לפנות לאתר בכתב. אין התחייבות לקיום הבקשות ורק אישור בכתב יחייב את סולו איטליה.

5.8 במניין ימי הטיול כלולים יום היציאה ויום החזרה בהתאם ללו"ז הטיסות הכלולות בטיול.

6.  הפלגות

6.1 חובה להתייצב בדלפק הקבלה של ההפלגה אך ורק עם הדרכון שפרטיו ניתנו בעת ההזמנה וההרשמה להפלגה, כאשר הינו בתוקף ל- 6 חודשים ממועד החזרה המתוכנן לארץ ובכל מקרה לא פחות מ- 6 חודשים ממועד סיום ההפלגה. זמני בידוק ביטחון וקבלה להפלגה משתנים מעת לעת ואינם בשליטת סולו איטליה

6.2 יש להתייצב 3 שעות לפני יציאת ההפלגה.

6.3 סיורי חוף לא כלולים במחיר ההפלגה וניתנים ע"י ספקים מקומיים שלא קשורים לסולו איטליה.

6.4 חובה על מזמינה הרה להודיע לסולו איטליה כי היא הרה קודם לביצוע ההזמנה. בכל מקרה לפי דרישת ספקי השירותים, נשים בהריון עד שבוע 22 חייבות להתייצב כשבידן אישור רפואי עדכני מטעם גניקולוג, ערוך בשפה האנגלית, על תקינות ההיריון ואי מניעה להשתתף בהפלגה. הגעה לאניה ללא אישור כאמור לעיל עלולה לגרום לסירוב חברת השייט להעלות את הנוסעת לאניה/ספינה. נשים בהריון מעל שבוע 22 שבועות, לרבות כאלו שתגענה לשבוע הנ"ל במהלך ההפלגה אינן רשאיות להתקבל להפלגה. בכל מקרה של הזמנה של נוסעת הרה להפלגה יש לוודא מראש את תנאי חברת השייט הרלבנטית.

6.5 על בקשות מיוחדות יש לקבל אישור בכתב ואין תוקף לאספקת המבוקש ללא קבלת אישור בכתב.

6.6 חלק מהשירותים המוצעים באניה/ספינה הינם כנגד תשלום נוסף ועל המזמין לוודא אם השירות כלול בתשלום קודם לצריכתו. צריכת שירותים נוספים באניה/ספינה הינה התקשרות ישירה בין המזמין לספק השירותים ואיננה חלק מן ההתקשרות עם סולו איטליה.

7.  ביטוח

7.1 על המזמין לדאוג לביטוח רפואי ומטען מקיף ומתאים לצרכיו בכל חברת ביטוח על פי בחירתו ורצונו. הביטוח אינו מכסה כל מקרה של ביטול הזמנה. עליך לקרוא בעיון את תנאי הפוליסה.

7.2 מומלץ לנוסע רכוש ביטוח מקיף הכולל את הנוסע ומטענו בגין כל הנזקים הישירים והעקיפים העלולים להיגרם במהלך הנסיעה לחו"ל עקב תאונה ו/או מחלה ו/או אבדן ו/או גניבה ו/או אלימות ו/או שוד לרבות אבדן ו/או השחתה של מסמכים, לרבות רישיון ו/או מסמכי נסיעה שאבדנם אף עלול לפגוע באפשרות המשך הנסיעה.

7.3 מומלץ רכישת ביטוח ביטול מורחב המכסה ביטול מכל סיבה שהיא.

7.4 האחריות הבלעדית לתוצאות אי עשיית ביטוח חלה על הנוסע בלבד.

7.5 ניתן לרכוש ביטוח רפואי ומטען באמצעותנו.

7.6 במקרה של תביעה עלייך לפנות ישירות לחברת הביטוח.

8. דרכון ואשרות

8.1 על כל נוסע (כולל קטין) חלה האחריות להצטייד בדרכון בתוקף לפחות 6 חודשים מיום החזרה מהארץ.

8.2 המידע המופיע באתר ובתנאים אלו נכון לבעלי דרכון ישראלי תקף בלבד. נושאי דרכון זר או תעודות מעבר מתבקשים לברר בשגרירויות של המדינה שהנפיקה להם דרכון/תעודת מעבר, לגבי הדרישות ואפשרויות הכניסה לארצות היעד, לרבות אפשרויות מעבר בין מדינות שונות ו/או כניסה ויציאה של יותר מפעם אחת לאותה מדינה במהלך השהות בחו"ל. על בעלי דרכון זר ו/או תעודות מעבר חלה החובה אף לפנות לסולו איטליה קודם לביצוע ההזמנה ולהודיע כי הינם נושאים דרכון זר/תעודת מעבר, על מנת לבדוק אם קיימות דרישות לגבי נושאי דרכונים אלו לכניסה למדינות היעד.

8.3 יש לצלם את הדרכון ולשלוח את הצילום לאתר ולוודא קבלה.

8.4 חובה על אזרח ישראלי לצאת ולהיכנס לישראל באמצעות דרכונו הישראלי, גם אם הוא נושא דרכון אחר ו/או בעל אזרחות נוספת/אחרת.

8.5 ישראלי הנוסע עם 2 דרכונים אחד ישראלי והשני זר, חייב להודיע לאתר באיזה דרכון ישתמש בחו"ל. ככל וברצונו לעשות שימוש בדרכון הזר, עליו לפעול כאמור בסעיף 8.2 לרבות פנייה מוקדמת לסולו איטליה על מנת שניתן יהיה לבדוק האם יש צורך באשרת כניסה או בכל דרישה אחרת. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריות הנוסע לבדוק ולברר אצל רשויות המדינה הזרה שהינו אוחז דרכון שלה, לגבי הנדרש מנושא דרכון של אותה מדינה לשם כניסה, לרבות כניסות חוזרות ויציאה לארצות היעד ומהן.

9. הריון

9.1 לפני ביצוע הזמנה חובה להביא לידיעת סולו איטליה לגבי נוסעת שתהיה בעלת וותק הריון של 22 שבועות ומעלה בעת מתן שירותי התיירות השונים. לחברות התעופה וחברות השייט תנאים והוראות שונות לגבי מגבלות הטסה/שייט לנשים בהריון, לרבות סמכות לסרב ליתן שירותים לנוסעת הרה. בכל מקרה מומלץ להתייצב לטיסה ו/או להפלגה עם אישור רפואי עדכני בשפה האנגלית מטעם גניקולוג, על תקינות ההיריון ועל אי מניעה מלהשתתף בטיסה/הפלגה.

9.2 לעניין הנדרש מנוסעת בהריון לגבי טיסות ראה סעיף 1.7 לעיל.

9.3 לעניין הנדרש מנוסעת בהריון לגבי הפלגות ראה סעיף 6.4 לעיל.

10. כבודה (ציוד אישי)

10.1 יש לוודא את מספר המזוודות או התיקים המותר לשאת בטיסות או הפלגות. לכל חברת תעופה או חברת שייט כללים שונים. בטיסות LOW COST וטיסות שכר ולעיתים גם בטיסות סדירות, העלות עבור הכבודה אינה כלולה בעלות הכרטיס ויש לשלם עבורה בנפרד.

10.2 יש לערוך ביטוחים מתאימים, ראה סעיף 7 לעיל.

11. נוסעים בעלי מוגבלויות

11.1 לפני ביצוע ההזמנה יש לוודא עם האתר/סולו איטליה האם בעל המוגבלות יכול לקבל את השרות.

11.2 סולו איטליה איננה מספקת בפועל את שרותי התיירות השונים ואיננה יכולה להתחייב על מתן שירותים לנוסעים בעלי מוגבלויות מבלי לקבל אישור מוקדם מספקי השירות.

11.3 סולו איטליה תפעל לביצוע הזמנה אצל ספקי השירותים ולבירור עפ"י המידע שיועבר אליה ע"י המזמין, האם קיימת מניעה ע"י ספק השירותים באספקת השירות לנוסע בעל מוגבלות ותעביר את המידע שיתקבל למזמין.

11.4 יתכן ויידרשו אישורים רפואיים ובמקרה כזה יידרש המזמין להעביר לסולו איטליה ו/או ישירות לספק השירות (ככל וכך ידרוש ספק השירות) כל מידע נדרש כשהוא עדכני.

12. מחירים

12.1 המחיר יכול להשתנות עקב שינוי במיסי נמל, היטלי ביטחון, או כל מס אחר ו/או היטל אחר החלים על הנוסע, לרבות מס ו/או היטל עירוני, דמי כניסה ו/או מס ו/או היטל מטעם המדינה ו/או העיריה על לינה בבתי מלון ו/או על שימוש ו/או ביקור במתקני/אתרי תיירות מכל מין וסוג בארץ היעד (להלן: "מיסים והיטלים").

12.2  ככל שיחול שינוי על פי דין במיסים והיטלים מיום ההזמנה ועד ליום אספקת השירות, ישלם הנוסע את ההפרש הנובע מהשינוי בגובה הרכיבים הנ"ל.

12.3 במקרה שיחול שינוי במחיר היטל דלק הנגבה ע"י חברות התעופה שנעשה לאחר הכרטוס ו/או לאחר שהנוסע שילם עבור כרטיס הטיסה, לא יחול שינוי במחיר כ. הטיסה שישלם ע"י הנוסע.

12.4 במקרה של עליית היטל דלק לפני כרטוס כ. הטיסה ולפני שנוסע שילם עבור הכרטיס תהיה סולו איטליה זכאית לחייב את הנוסע בהפרש, כפוף לכך שסולו איטליה הודיעה לנוסע על השינוי.

12.5 במקרה של הפחתה בהיטל דלק שנעשתה טרם כרטוס כ. הטיסה יופחת מחיר כ. הטיסה לנוסע בהתאם.

13. תנאי שינוי ו/או ביטול

13.1 על כל הזמנה חלים דמי ביטול/שינוי והכל בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א – 1981 (להלן: "החוק") שלא ניתן להתנות עליהן.

13.2 לצרכן (ראה להלן), זכות לבטל כל הזמנה בתחום התיירות והנופש בעסקת מכר מרחוק (ראה להלן) בתוך 14 ימים קלנדריים (במניין 14 הימים נספרים גם ימי מנוחה שבת וחג), מיום עריכת העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המהותיים לגבי העסקה, לפי המאוחר בין הנ”ל, בכפוף לכך שמועד ביטול ההזמנה חל למעלה מ- 7 ימים שאינם ימי מנוחה (ראה להלן) לפני מועד מתן השירות.
ביטול הזמנה כאמור לעיל הינו ללא כל חיוב, מלבד דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר השירותים בהזמנה או 100 ₪, לפי הנמוך ביניהם (ככל ובהזמנה נכללו כרטיסי טיסה, דמי הביטול יחושבו לגבי כל כרטיס טיסה, בהתאם לפסק הדין ב-ד.נ.א. 5783/14 ליאור צמח נגד אל על).

אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות סעיף 13.6 להלן.

"צרכן” – מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו, לשימוש שעיקרו אישי, ביתי, או משפחתי; מובהר כי לעניין תנאים אלו סולו איטליה הינה עוסק.
“עסקת מכר מרחוק” – התקשרות בעסקה של מכר נכס או מתן שירות בין צרכן לעוסק, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק (ראה להלן), ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה; מובהר כי התקשרות באמצעות האתר ו/או בעקבות שיווק/מידע באתר, אליו נחשף המזמין הינה “עסקת מכר מרחוק”.
“שיווק מרחוק” – פניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, פקסימיליה, טלפון, רדיו, טלוויזיה, עיתונות, קטלוגים/מודעות, תקשורת אלחוטית מכל סוג, לרבות פרסום באינטרנט, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים, אלא באחד האמצעים האמורים;
“ימים שאינם ימי מנוחה“- ימי עבודה שהינם ימי חול, לא כולל שבת או חג, ויום שישי או ערב חג עד שעה 12.00;
למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצרכי נוחות המזמין וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא כמפורט בחוק.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בסעיף 13.6 להלן.
13.3 בביטול עסקה שנערכה עם צרכן שהינו “אזרח וותיק” (מי שמלאו לו 65), “אדם עם מוגבלות” או “עולה חדש” כהגדרתם בחוק, יחולו דמי ביטול מופחתים בשיעור 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם בהתקיים התנאים להלן:
א. בעסקת מכר מרחוק, ההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין הצרכן לסולו איטליה לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
ב. הצרכן ביטל את ההזמנה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך סיכום עסקה, לפי המאוחר.
ג. הביטול נעשה לפחות שבעה ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד היציאה.
• הצרכן בעל המוגבלות הציג לסולו איטליה הוכחה למימוש זכות הביטול, ע”י הצגת אחד מהמסמכים שלהלן:
– תעודה מהמדינה המעידה על כך שהוא אזרח ותיק.
– תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה.
• תעודה המעידה כי הצרכן הינו אדם בעל מוגבלות לתקופה העולה על 6 חודשים.
– תעודה המעידה על נכות או אישור זכאות לקצבה בשל מוגבלות שניתנו ע”י המוסד לביטוח לאומי.
– תעודה המעידה על נכות שניתנה לצרכן לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט-1959 [נוסח משולב].
– החלטת ועדת אבחון לפי חוק הסעד (טיפול אנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית), התשכ”ט-1969, בדבר היותו של אדם, אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית.
– אישור זכאות, לרבות זכאות חלקית, לקבלת שירותי תמיכה לתקשורת, שניתן בהתאם לתע”ס כהגדרתן בתקנות שירותי הסעד (טיפול בנזקקים), התשמ”ו-1986 (להלן – תע”ס).
– תעודת עיוור או לקוי ראייה שניתנה בהתאם לתע”ס.
– אישור על הכרה של השירות לטיפול באדם עם אוטיזם במשרד הרווחה ושירותים החברתיים שניתנה בהתאם לתע”ס.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות סעיף 13.6 להלן.

13.4 הייתה למזמין זכות לבטל ההזמנה/עסקה לפי החוק, ייעשה הביטול באמצעות מתן הודעת ביטול ע"י המזמין בהתאם לקבוע בחוק, בה יפרט המזמין המבטל את שמו ומספר הזהות.

מומלץ להעביר את הודעת ביטול העסקה באחת מהדרכים המנויות להלן ולוודא קבלתה באמצעות הטלפון:

13.5 תאריך הביטול הקובע יהיה תאריך קבלת ההודעה אצל סולו איטליה. במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום מנוחה בארץ או בחו"ל, ייחשב יום הביטול מהיום שאיננו יום מנוחה שלאחריו.

13.6. ביטל צרכן עסקה עקב פגם, אי התאמה, בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לו, ו/או  אי אספקת השירות במועד שנקבע לכך בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול ע"י סולו איטליה.

שירותים המתחילים ומסתיימים בחו"ל:

13.7 האתר ו/או סולו איטליה שומרים לעצמם את הזכות בהתאם להוראות סעיף 14ג2 לחוק, להציע למזמין, לרבות באתר, להתקשר בעסקת מכר מרחוק למתן שירותי תיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל באמצעות ספק שירות מחוץ לישראל, ב- 2 חלופות כדלקמן:

אפשרות ביטול בהתאם לזכות הביטול הקבועה בחוק כאמור בסעיפים 13.2 – 13.6  לעיל.

לחלופין, במחיר שונה (בדר"כ מוזל),  כאשר לגבי חלופה זו תחול מדיניות הביטול של נותן השירות מחוץ לישראל, לגביה ימסור האתר/סולו איטליה למזמין בעת הצעת השירות וטרם ההתקשרות, מידע בדבר מדיניות הביטול של נותן השירות מחו"ל, לרבות אם המדיניות כוללת זכות לבטל את העסקה וככל וקיימת זכות כזו, יכלול המידע גם את מועדי הביטול, ואם ישנם- את דמי הביטול והאפשרות לקבל החזר כספי. המידע יימסר בכתב ולגבי עסקה כאמור לעיל יחולו יתר הוראות סעיף 14ג2 לחוק.

14. ביטולים שאינם כפופים להוראות חוק הגנת הצרכן

תנאי הביטול והטיפול בהזמנה שבוטלה, משתנים בהתאם לספק, סוג המוצר, עיתוי ההזמנה, מועד הביטול ומועד היציאה.
להלן דמי הביטול הקבועים בטיולי סולו איטליה:

14.1   אם מועד הביטול חל עד 14 יום ממועד ההרשמה: דמי ביטול בהתאם לחוק הגנת הצרכן, ובהנחה שהנוסע עמד בכל תנאי החוק (ראו התייחסות בסעיף 14.2).

אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של 15 יום ממועד ההרשמה ועד 31 ימי עבודה לפני היציאה לטיול: יוחזר כל הסכום ששולם עבור סידורי הקרקע, למעט דמי ביטול המונהגים על ידי חברות התעופה בגין הטיסות שהוזמנו, ודמי טיפול בסך 100 שקל לאדם.
אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של 30 ימי עבודה ועד 21 ימי עבודה לפני היציאה לטיול: 35% מהמחיר עבור סידורי הקרקע, ובנוסף דמי ביטול המונהגים על ידי חברות התעופה בגין הטיסות שהוזמנו.
אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של 20 ימי עבודה ועד 11 ימי עבודה לפני היציאה לטיול: 60% מהמחיר עבור סידורי הקרקע, ובנוסף דמי ביטול המונהגים על ידי חברות התעופה בגין הטיסות שהוזמנו.
אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של 10 ימי עבודה ועד 7 ימי עבודה לפני היציאה לטיול: 80% מהמחיר עבור סידורי הקרקע, ובנוסף דמי ביטול המונהגים על ידי חברות התעופה בגין הטיסות שהוזמנו.
אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של 6 ימי עבודה ועד מועד יציאת הטיול: 100% מהמחיר עבור סידורי הקרקע, ובנוסף דמי ביטול המונהגים על ידי חברות התעופה בגין הטיסות שהוזמנו.

הבהרה לגבי “ימי עבודה”: ימי עבודה הם הימים א’ עד ה’ – להוציא חג או ערב חג.
מרגע הודעת הביטול, סולו איטליה  תעשה ככל יכולתה על מנת להפחית בעלויות דמי הביטול.

14.2 הודעה על ביטול עסקה עד 14 יום ממועד ביצוע העסקה, או מיום קבלת מסמך אישור עסקה תתאפשר בתנאים הבאים:

ככל שהביטול נובע עקב אי התאמה בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לצרכן, או עקב אי אספקת השירות במועד או עקב כל הפרה אחרת של החוזה בין העוסק לצרכן – החברה לא תגבה דמי ביטול מהצרכן. תוך 14 יום ממועד קבלת הודעת הביטול ע”י הצרכן, החברה תשיב לצרכן את החלק שכבר שילם לחברה.

14.3  ביטול על פי חוק הגנת הצרכן:
ככל שהתנהלות הנוסעים עומדת בתנאי חוק הגנת הצרכן, החברה תשיב לצרכן את החלק שכבר שילם לחברה תוך 14 יום ממועד קבלת הודעת הביטול, ותנקה מסכום זה דמי ביטול בסך 5% מסך התמורה או 100 ₪ (לפי הנמוך מבניהם).

14.4  ככל שתתקבל הודעת ביטול לאחר פרק הזמן של 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, יחולו התנאים המפורטים בסעיף 14.1.

14.5 הגבלות על ביטול עסקה: לא ניתן לבטל עסקה ככל שהודעת הביטול ניתנה בתוך 7 ימי עבודה עד למועד ביצוע העסקה.

14.6 אם ברצונך לבטל עסקה, להלן אפשרויות הודעה על ביטול עסקה:

שליחת מכתב בדואר רשום לכתובת– מגדלי בסר 2, דוד בן גוריון 1, בני ברק, 5245136

שליחת מייל לכתובת– [email protected]

שליחת פקס 03-6704343

טלפון  03-6753131 (מומלץ לשלוח את הודעת הביטול גם בכתב)

יש לוודא אישור חוזר של הביטול במייל.

14.7 אין לבטל ישירות עם ספקי השירותים השונים בשום צורה שהיא.

14.8 ההחזר יבוצע בשקלים לפי שער הדולר או היורו שהיה בעת התשלום.

14.9 אי הופעה לקבלת שירות שהוזמן ואושר יגרור את חיובו המלא של המזמין בגין כל השירותים  ללא יוצא מן הכלל. למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור לעיל חל גם לגבי טיסות ללא קשר לסיבת אי ההופעה.

14.9.1 במקרה של אי התייצבות לטיסות ו/או אי ניצול כ. טיסה או חלק ממנו ו/או אי ניצול שירות אחר על הנוסע ללבן את תלונותיו בנדון ישרות מול ספק השירותים. ככל ותתקבל פנייה מהמזמין, תפעל סולו איטליה במידת האפשר, לברור אפשרות קבלת החזר מספק השירותים, לרבות בגין מיסי נמל, אולם קבלת החזר כספי בפועל תלויה במדיניות חברת התעופה/ספק השירות. החזר כספי יבוצע רק במידה וסולו איטליה תקבל החזר כספי בפועל מחברת התעופה/סקי השירותים.

  1. שינויים ודמי שינוי:

15.1 על כל שינוי יש לקבל אישור בכתב.

15.2 עלות השינוי הינה בהתאם לנדרש ע"י ספקי השרות בתוספת 50 דולר ארה"ב לנוסע הנגבים ע"י האתר.

15.3 אין לבצע שינוי ישירות עם ספקי השירות  אלא אך ורק באמצעות האתר.

16. קבלת מסמכים

על המזמין לבדוק היטב את מסמכי הנסיעה שקיבל מיד עם קבלתם מסוכן הנסיעות המטפל ולוודא שלגבי כל שירות שהזמין קיבל שובר הפנייה מתאים, (כרטיס טיסה, שוברים לבית המלון, שוברים להשכרת רכב וכו'). חשוב לבדוק כי הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה והתאריכים שהוזמנו וכי האיות של השמות נכון ותואם לאיות בדרכון.

17. אבטחת מידע

17.1 המידע שאתם מוסרים לנו חסוי ובטוח. האתר מאובטח על פי התקן המקובל של פרוטוקול SSL.

17.2 אנו מתחייבים כי כל המידע האישי הנמסר על ידכם ישמש אותנו למימוש הזמנתכם ולמילוי בקשותיכם בלבד. אנו מתחייבים לבצע את ההזמנות במיומנות מרבית ולמסור כל מידע הידוע לנו בקשר להזמנה. סולו איטליה לא תהיה אחראית לשיבושים או תקלות בלתי צפויות שאינן בשליטתה. בכל מקרה של תקלה או שיבוש יש ליידע מידית את האתר.

שעות פעילות האתר בימי א-ה בין השעות 09:00-17:30.

כתובת: מגדלי בסר 2, דוד בן גוריון 1, בני ברק, 5245136

טלפון משרד: 03-6753131 , פקס משרד: 03-6704343

טלפון חירום: יאיר 050-8528882

סולו איטליה בע"מ. ח.פ. 513041848.

אתר: www.soloitalia.co.il

אוגוסט, 2023